RODO

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję Panią/Pana
o kluczowych zagadnieniach związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych jest:

Mirosław Dąbek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MDM GLASPLANET Mirosław Dąbek, ul. Dębowa 6, 39 – 410 Grębów.

Dane kontaktowe Administratora: telefon: 502735814; email: mdm@glasplanet.pl

 1. Wszelkie dane osobowe przetwarzamy w celu związanym z obecną współpracą, podtrzymaniem wzajemnych relacji lub chęcią nawiązania współpracy w przyszłości. Podstawą prawną dla przetwarzania Pani/Pana danych stanowi:

 • podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarta umowa
  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

 • obowiązek wyrażony w przepisie prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

 • prawnie uzasadniony interes jaki realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w sytuacji kiedy zakończymy współpracę pewne informacje będziemy przechowywać
  w dalszym ciągu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 2. Nie planujemy przekazywać Państwa danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, wymienionych w pkt. 2:

  • w odniesieniu do zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (tj. najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń wynikających
   z tej umowy);

  • w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu wykonania obowiązków prawnych – przez czas, w którym przepisy nakazują Administratorowi przechowywać dane;

  • w odniesieniu do wewnętrznych celów administracyjnych, do celów archiwalnych – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę przetwarzania danych lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;

  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

  • prawo do przenoszenia danych;

  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 5. W sytuacjach, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Panią/Pana zgodę na przetwarzanie danych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

 6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

 7. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale w razie ich niepodania zawarcie i realizacja umowy będzie niemożliwa.

 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

MDM GLASPLANET TO:

 • Wieloletnie doświadczenie
 • Bardzo dobre produkty - w przystępnej cenie
 • Elastyczność ofert
 • Szybka realizacja